Revize elektrospotřebičů

Každý, kdo ve svém zaměstnání nebo ke svému podnikání používá elektrický spotřebič, by ji měl znát. Nejen znát, ale hlavně se jí řídit. Řeč je o České technické normě s označením ČSN 33 1600. Tato norma je platná od roku 2010 a její jednotlivá ustanovení upravují podmínky a průběh povinných revizí a kontrol elektrických spotřebičů.

Provádění těchto revizí je pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby ze zákona povinné, a jejich neprovádění může být ze strany orgánů státního dozoru sankcionováno. Dále může při nedodržování provádění revizí dojít ke krácení pojistného plnění ze strany pojišťoven v případech, kdy škodu způsobí nezrevidovaný spotřebič. V případě neprovádění revizí elektrických spotřebičů též není možné získat certifikát ISO 9001. Nejdůležitějším důvodem pro provádění revizí elektrických spotřebičů je ovšem ochrana osob a majetku při jejich používání.

Samotnou povinnost provádění revizí stanovuje zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), a to ve své páté části a zejména zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o dalších požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), jehož §4 zní:

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

§4 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Technologické postupy provádění revizí elektrických spotřebičů, maximální přípustné lhůty pro provádění těchto revizí, požadovaný obsah revizních zpráv atd. upravuje primárně Česká technická norma ČSN 33 1600 ed.2., a to spolu s Nařízením vlády 378/2001 Sb. (Stanovující bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí).

Nabídka služeb, které poskytujeme v této oblasti:

Poradenství s problematikou i legislativou
Provedení samotné revize, zhotovení dokumentace


Zásuvky